Brukerundersøkelse 2018

Stavsetmyra barnehage har for fjerde gang valgt å delta i den nasjonale brukerundersøkelsen blant foreldre med barn i private og kommunale barnehager i Norge. Totalt har 59 av 68 foreldrepar på Stavsetmyra Barnehage besvart undersøkelsen, som gir en noe høyere svarprosent enn fjoråret. Se vedlagt link for full rapport fra brukerundersøkelsen Brukerundersøkelsen er bygd opp med tilsvarende spørsmål og svaralternativer (1-5) som tidligere år. Noe som gjør rapporten direkte sammenlignbar med tidligere rapporter.

Brukerundersøkelsen 2018

Styret har følgende kommentarer til rapporten og videre oppfølging:

  • Undersøkelsen er delt opp i 9 hovedkategorier, hvorav hver kategori har flere tilleggsspørsmål. Det er veldig positivt å kunne slå fast at også i år får Stavsetmyra barnehage gjennomsnittsverdier som er bedre enn fjoråret på åtte av ni kategorier. I tilegg til vesentlig bedre gjennomsnittsverdier enn barnehager nasjonalt.
  • Kun på katetorien "Informasjon" oppnår vi gjennomsnittsscore på 4,7 som er lik fjoråret (Nasjonale barnehager 4,2). Her er det punktet som omhandler "Informasjon om eventuellet endringer i personalgruppen" som trekker ned scoren (4,4). Daglig leder og avdelingene vil fortsette med å sende informasjon når det er endringer i personalgruppen.
  • Som tidligere er det i kategorien "Ute- og innemiljø" at barnehagen vår har størst utviklingspotensial. Foreldrene har valgt å gi innelokalene en score på 4,2 (Nasjonale barnehager 4,1), noe som er en liten stigning i forhold til i fjor (4,1). Våre utelokaler blir gitt en score på 4,4, noe som er vesentlig bedre enn fjorårets tall på 4,1 (Nasjonale barnehager 4,1). Bedre gjennomsnittsverdier i år kan skyldes at barnehagen har gått gjennom en utbedring av både inne- og utemiljø det siste året, noe som også ble nevnt på fjorårets kommentarer til brukerundersøkelsen. Dette gjelder blant annet utbedring av vannproblematikken på barnehagens utearealer, samt bytting av innredning på begge badene/stellerommene på barnehagen. Også i det kommende året vil vedlikehold av barnehagens lokaler og uteområde være en prioritet.
  • Et av de viktigste punktene i undersøkelsen er teamet "Relasjon mellom barn og voksne", som blant annet omhandler barnets trygghet. Her er det veldig gledelig å se at foreldren gir barnehagen en score på 4,8, som er en liten økning fra året før 4,7). Foreldrene opplever likvel at personaltettheten kunne vært enda bedre (4,4). Barnehagen følger ny pedagognorm som ble vedtatt 01.01.18, hvor det skal være en pedaog pr. 14. barn over tre år og en pedagog pr. 7 barn under 3 år. (Barnehagen har pr. i dag 0,95% stilling mer enn det loven krever). Vi følger også nye bemanningsnorm - dvs at det skal være en ansatt pr. tre barn under tre år, og en ansatt pr. seks barn over tre år. Kjøkkenassistent i 80% stilling og utepedagog i 75% stilling er en del av grunnbemanningen.
  • I fjor opplevde vi en liten tilbakegang på punktet "Medvirkning". Da er det veldig gledelig at foreldrene i år opplever en betydelig økning i kvalitet på det som omhandler "Barnets påvirkning på innhold i barnehagedagen" (4,7) og "Barnehagen tar hendsyn til mine synspunkt" (4,8).
  • Det er også verdt å nevne at mattiltbudet blir gitt en score på 4,7 (Nasjonale barnehager 4,0). En del av årsaken kan nok skyldes at barnhagen i 2018 ansatte ny kokk på kjøkkenet. Dette har gitt økt fokus på ernæring, samt mange nye opplevelser rundt nye matsorter, tilbredning av måltid og ikke minst smak. (I tiden fremover ønsker vi å øke synligheten på dette tilbudet også til foreldrene). Kjøkkenassistenten vil legge ut bilder og informasjon rundt mattilbudet i barnehagen.
  • I tillegg er vi veldig fornøyd med å score 5,0 på punktet som omhandler "Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med hvordan barnehagen forbreder barnet ditt til skolestart?". Dette viser at Dinosaurskolen ikke bare er spennende for ekornbarn, men også at foreldrene får inntrykk av at dette er positivt ift. oppstart på skolen.

Tilslutt ønsker styret å konkludere med at foreldrene tilsynelatende er veldig fornøyd med barnehagen (4,8). Brukerundersøkelsen 2018 gir et bilde av en barnehage som driftes på en veldig tilfredsstillende måte både for barn og voksne. Samtidig er det punkter i undersøkelsen som gir rom for forbedringer, noe barnehagen allerede er i gang med å utbedre. Videre håper styret på et fortsatt godt samarbeid mellom foreldre og barnehagen.

 

Trondheim, 25. februar 2019

for styret

Øyvind Mittet

Styreleder