Brukerundersøkelsen 2017

Stavsetmyra barnehage har nok en gang valgt å delta i den nasjonale brukerundersøkelsen blant foreldre i kommunale og private barnehager. Undersøkelsen ble gjennomført i desember 2017 og totalt har 58 av 73 foreldrepar på Stavsetmyra barnehage svart på undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 79 %, mot 78 % i 2016.

Rapporten for Stavsetmyra barnehage ligger tilgjengelig på linken under her.

Brukerundersøkelsen 2017

Spørsmålene i årets brukerundersøkelse er formulert på samme måte som fjorårets, samt at det er benyttet samme tallfestet skala fra en til fem. Dette gjør at årets rapport er direkte sammenlignbar med fjorårets rapport.

Styret har følgende kommentarer til rapporten og videre oppfølging:

  • Nok en gang opplever vi at Stavsetmyra barnehage på alle punkter oppnår gjennomsnittsverdier som er bedre eller lik gjennomsnittsverdiene til barnehagene nasjonalt, barnehager i Sør-Trøndelag og kommunale barnehager i Trondheim. Også sammenlignet med egne tall fra 2016 har vi like, eller en økning, i gjennomsnittsverdier på stort sett alle punkter.

  • Det er kun på medvirkning at vi har hatt en liten tilbakegang siden i fjor. Her opplever foreldrene at barnet har større påvirkning på sin barnehagedag i år enn i fjor, men at barnehagen kunne vært enda bedre til å ta hensyn til foreldrenes medvirkning.

  • På spørsmål om barns trivsel er det veldig hyggelig å konstatere at foreldrene opplever barnas trivsels som svært høy, og at de har inntrykk av at sitt/sine barn har venner i barnehagen.

  • Synonymt med undersøkelsen i 2013 og 2016 er det punktet som omhandler barnehagens ute- og innemiljø hvor vi har størst utviklingspotensialet. Styret ønsker igjen å minne om at vi er i prosjekteringsfasen i utvidelsen av et to-etasjes bygg i tilknytning til barnehagen, som blant annet vil inneholde en ny snekkerbod i første etasje. I tillegg er det gjort diverse forbedringer både innvendig og utvendig det siste året. Blant annet er vannproblematikken på barnehagens utearealer tatt tak i, samt det er byttet innredning på badene mellom Myrulla og Blåbærlia. Barnehagen har også gått til anskaffelse av en ny og sikrere inngangsport. Men med barnehagens voksende alder vil vedlikehold av barnehagens lokaler og uteområde være et kontinuerlig fokus også i årene fremover.

  • Selv om vi generelt scorer høyt på punktet som omhandler relasjon mellom barn og voksne (4,7 i gjennomsnittsverdi), så ser vi at foreldrene opplever at personaltettheten kunne vært enda bedre. Barnehagen har valgt å ha en grunnbemanning på tre hele stillinger per avdeling. En kokkestilling på 80 % og en utepedagogstilling på 75 % kommer i tillegg. Trondheim kommune operer med en personaltetthet på 2,86 %.

  • Barnehagen har nedfelt i årsplanen at foreldrene kan forvente at barnehagens ansatte skal møte barn og foreldre om morgenen, og på ettermiddagen fortelle hva barnet har gjort i løpet av dagen. Da er det veldig hyggelig å se at gjennomsnittsverdiene på informasjon og henting og levering har økt siden i fjor, samt at Stavsetmyra barnehage scorer veldig bra på disse punktene sammenlignet med barnehagene nasjonalt, barnehager i Sør-Trøndelag og kommunale barnehager i Trondheim.

Til slutt ønsker styret å konkludere med at brukerundersøkelsen konstaterer at foreldrene er svært fornøyd med hvordan de ansatte drifter barnehagen. Årets gjennomsnittsverdier er et resultat av den systematiske og gode innsatsen de ansatte legger ned hver dag. Likevel er det fortsatt punkter hvor vi kan forbedre oss, og det skal vi ha fokus på til neste år.

 

Trondheim, 07.februar 2017

for styret

Øyvind Mittet

Styreleder