Brukerundersøkelse 2016

I desember 2016 ble det igjen gjennomført en nasjonal brukerundersøkelse blant barnehageforeldre. Totalt har 56 av 72 foreldrepar på Stavsetmyra barnehage svart på undersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 78 %. Sist gang denne undersøkelsen ble gjennomført var høsten 2013.

Resultatene foreligger nå i form av en separat rapport for den enkelte barnehage som har deltatt i undersøkelsen. Nytt av året er en tallfestet skala fra en til fem, i motsetning til en til fire på de forhenværende undersøkelsene. Dermed er ikke rapporten direkte sammenlignbar med tidligere rapporter.

Rapporten for Stavstmyra barnehage ligger tilgjengelig på linken under her.

Brukerundersøkelsen 2016

Styret har følgende kommentarer til rapporten og videre oppfølging:

  • Igjen opplever vi at Stavsetmyra barnehage på stort sett alle punkter oppnår gjennomsnittsverdier som er bedre enn snittet for private barenhager nasjonalt, barnehager i Sør-Trøndelag og kommunale barnehager i Trondheim.
  • På spørsmål om hvor fornøyd/misfornøyd man er med barnehagen totalt sett, scorer barnehagen 4,7 av maksimalt 5,0 oppnåelige poeng. Noe vi må være veldig fornøyd med. Til sammenligning scorer kommunale barnehager i Trondhiem 4,5 poeng.
  • Synonymt med rapporten i 2013 er det barnehagens hygiene og ute- og inneareal hvor vi har størst utviklingspotensial. Her ønsker styret å bemerke at det på årsmøtet i 2016 ble vedtatt å utvide barnehagens lokaler med et to-etasjes bygg, som blant annet vil inneholde en ny snekkerbod i første etasje. Samtidig er det verdt å merke seg at barnehagen nå er 17 år, og både dagligleder og styret har et konrtinuerlig fokus på vedlikehold for å beholde barnehagen attraktiv og trygg, både innendørs og utendørs. Barnehagen er også i tett dialog med kommunen angående problematikken rundt vann som hoper seg opp på enkelte plasser. I forhold til spørsmålet rundt hygiene ønsker styret å utarbeide en intern spørreundersøkelse til foreldrene i barnehagen for å få en bredere forståelse rundt hva foreldrene legger i ordet hygiene.
  • Når det gjelder personaltetthet har barnehagen en grunnbemanning på tre hele stillinger pr.avdeling. En kokkestilling på 80% og en utepedagogstilling på 75% kommer i tillegg. Trondheim kommune opererer med en personaltetthet på 2,86%.
  • Til sist må det nevnes at vi scorer svært høyt (4,8 poeng) på punktet "Tilvenning og skolestart". Til sammenligning scorer komunnale barnehager i Trondheim 4,4 poeng på dette punktet. Dette kan forklares med barenhagens fokus på Dinosaurskolen, som er et program gjennom Webster Stratton.

 

Til oppsummering ser vi at foreldrene er svært godt fornøyd med barnehagen på de aller fleste punktene. Det er likevell viktig å påpeke at barnehagen kontinuerlig evaluerer alle prosesser i barnehagen med et mål for øye: Det er å skape en best mulig hverdag for alle barna.

 

Trondheim, 07.februar 2017

for styret

Øyvind Mittet

Styreleder