Dette er oss

Vi er en privat barnehage som eies og drives av andelslaget Stavsetmyra Barnehage SA. Barnehagen åpnet 29.februar 2000. Barnehagen består av fire avdelinger; to små-barns avdelinger for 0-3 åringer og 2 stor-barns avdelinger for 3-6 åringer, fra august 2021. Stavsetmyra ligger i gangavstand til flotte turområder utenfor gjerdet og til Bymarka. Turområdene gir utallige muligheter for opplevelser, utforskning, undring, motoriske utfoldelser, lek og læring. Vi har ansatt egen kjøkkenassistent som lager fantastisk god og næringsrik mat hver dag.

I barnehagen skal alle barn møtes med åpenhet og varme. Omsorgsfulle og trygge relasjoner mellom voksne og barn og mellom barna, skal være med å danne grunnlag for trygghet, trivsel, glede og mestring. Voksne skal være tilstede, anerkjenne, støtte og oppmuntre barnet.

Lek, vennskap og fellesskap er betydningsfullt og har en fremtredende plass hos oss. Vi er opptatt av å verdsette lekens egenverdi og legge tilerette for et inspirerende lekemiljø inne og ute. Gjennom leken skapes vennskap, noe som er viktig for trivsel og er med på å forebygge mobbing. Voksne skal være aktivt og sensitivt tilstede i leken sammen med barn for å skape trygge rammer for ett godt samspill.

Danning kan ses på som resultatet av vår praksis i hverdagen. Personalet skal være støttende og anerkjennende ovenfor barnas handlinger, engasjement, aktiviteter, meninger og perspektiver og slik gi de mulighet til å delta i et demokratisk fellesskap. Gjennom samspill, dialog, lek og utforskning skal vi bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne og evne til å møte motstand og handlingskompetanse.

Språk og kommunikasjon påvirker alle sidene i utviklingen og er viktig for at barna skal fungere i det sosiale samspillet, aktiviter, gi utrykk for sine behov og tanker. Pesonalet skal  støtte barnas verbale og nonverbale språkutvikling ved å lytte, bidra til å skape mening og forståelse i dialogen.

Medvikrning handler om å få innflytelse i hverdagen. Voksne skal lytte til og observere barnas utrykksformer, behov og interesser. Barna skal ha mulighet til å være sammen med barna fra andre avdelinger og etablere vennskap på tvers. Foreldre gis mulighet til medvrikning gjennom daglige samtaler, foreldresamtaler, foreldremøter, evaluering av oppstarten, brukerundersøkelser og i samarbeidsutvalget.

Vi har en flott beliggenhet i nærhet til Bymarka og områder rett utenfor gjerdet. Personalet er opptatt av fysisk aktivitet, naturopplevlser og tilhørighet til naturen gjennom alle årstidene. Turer er en naturlig del av vår hverdag, hvor vi er opptatt av å fremme verdier, holdninger og praksis som er med på å påvirke et bærekraftig samfunn. Alle barna skal ha utetid hver dag med fokus på bevegelse, motorisk utvikling, kreativitet og allsidig lek, også på barnehagens uteområde.

Barnehagen har en egen kokk som tilbereder lunsj og fruktmåltider fem dager i uken. Vi har fokus på friske grønnsaker, frukt, fullkornsprodukter og gode proteinkiler som fisk, egg og melkeprodukter. Gjennom et bevisst fokus på kosthold, samt tre faste måltider gjennom dagen, bidrar vi til at barna utvikler matglede og sunne helsevaner.

Vår digitale praksis ivaretar barnas personvern gjennom de etiske retningslinjene vi er pålagt å følge. Vi innhenter tilltatelse fra foreldrene om bilder av barnet kan deles på nett eller ikke. Vi benytter digitale verktøy for å tilføre leken kreativitet, utforskning og læring, hvor et bevisst forhold til mediebruk skal bidra til en begynnende etisk forståelse.

Dokumentasjon skal bidra til at vi utvikler den pedaogiske virksomhten vår og vi ønsker at den kan formidle til foreldre og andre instanser hvordan vi jobber.

Vi er stolte av å ha vært sertifiserte til Grønt Flagg i 10 år. For å opprettholde sertifiseringen vil vi jobbe med bærekraftig utvikling sammen med barna. Vi har fokus på kildesortering, strømsparing, vannforbruk, bruke mindre plast og gi gjenglemte klær til Fretex. På barnehagen har vi drivhus og pallekarmer hvor vi dyrker grønnsaker og bær og vi har honningbier som lager nydelig honning og bivoks.

På Stavsetmyra har vi fokusområder som vi jobber etter i ett eller to år av gangen. I 2020 - 2021 har fokusområdene vært "Liten og ny i barnehagen", språk og biene.

Personalgruppa innehar høy kompetanse, og vi legger vekt på fagområdene i rammeplanen i det daglige. Vi har kompetanse innen Marte Meo kollegaveiledning, ICDP foreldreveiledning, "De utrolige årene" og Dinosaurskolen. Målsettingen for personalgruppa er økt glede ved å jobbe mer med det vi har interesse for og kompetanse på.