Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget for 2021 - 2022 består av:

Monica K. Fredriksen - foreldrerepresentant

Anita Auseth - foreldrerepresentant

Tone Skavdal - representant personalet

Mona Sønsterud - representant personalet

Jan Kåre Rønningsgrind - representant styret

Karina Saghaug - representant styret

Sissel T. Kolmannskog - daglig leder

Sidsel Kvamme - vara representant personalet

 

Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU skal først og frems ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene og skal bestå av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, Hver gruppe skal være likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Representantene kan komme med råd og innspill og arrangere dugnader, temakvelder og andre arrangementer som kan skape kontakt mellom hjemmene og barnehagen.

Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges SU.

SU skal fastsette årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet.

SU skal påpeke overfor eier og kan melde fra til tilsynsmyndigheten dersom barnehagen ikke drives  innenfor de rammene som gis av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.