Brukerundersøkelse 2013

Brukerundersøkelse 2013

Høsten 2013 ble det i regi av Trondheim kommune gjennomført brukerundersøkelse i trondheimsbarnehagene.

Resultatene foreligger nå i form av separate rapporter for den enkelte barnehage som har deltatt i undersøkelsen. I rapportene er også resultatene fra tilsvarende undersøkelse i 2007 og 2011 presentert. Dette gjør det mulig å sammenligne resultatet fra årets undersøkelse med resultatet fra de tidligere undersøkelsene.

Rapporten for Stavsetmyra barnehage er nå lagt ut. Se link.

Brukerundersøkelse 2013

Rapporten ble mottatt like før sommerferien 2014 og styret i Stavsetmyra barnehage har nå foretatt en grundig gjennomgang av resultatene.

Styret ønsker å knytte noen kommentarer til rapporten og oppfølging av resultatene:

  • For Stavsetmyra barnehage viser undersøkelsen gjennomgående meget gode resultater, med gjennomsnittsverdier som hovedsakelig enten er bedre eller likt i forhold til snittet for private barnehager.
  • Det er spesielt verdt å merke seg at resultatet for samlet oppfatning av barnehagen, har 3.9 poeng av maksimal 4.0 oppnåelig. Ser vi bak tallene framgår det at i 43 av 47 svar er gitt maksimal tallverdi 4. Dette er vi meget godt fornøyd med.
  • På spørsmål rundt vurdering av innearealene, ser vi at vi har en svak nedgang i resultatet. Inneareal og renhold er de eneste enkeltspørsmålene vi får lavere tallverdi enn gjennomsnittet. Det er verdt å bemerke at etter spørreundersøkelsen høsten 2013, er det igangsatt et arbeid med oppgradering av innearealene. Det er malt inne på avdelingene, og det planlegges bl.a. oppussing av bad og vaskerom samt maling av kjøkken. I tillegg er det en del inventar som skiftes ut. Dette er grep vi håper vil oppfattes som positive.

Samtidig nevnes at barnehagen er bygd i 2000, og det er naturlig at det melder seg behov for økt vedlikehold både utomhus og innvendig i tida som kommer. Dette er forhold som daglig leder og styret har høyt fokus på, slik at det blir utført nødvendig vedlikehold og oppgraderinger for at barnehagen fortsatt skal være attraktiv også med tanke på fysiske forhold.

 

Trondheim, 22. september 2014

for styret

Arne Vik

Styreleder