Psykososialt miljø

Et godt psykososialt miljø i barnehagen er viktig i det helsefremmende og forebyggende arbeidet for barn.

Barnehagen skal jobbe systematisk for et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle barna (Kunnskapsdepartementet; Barns rett til et trygt omsorgs- og læringsmiljø).

Personalet skal møte barna med tillit og respekt, og bidra til trygghet, trivsel og glede. Barnehagen skal være et trygt sted for fellesskap og vennskap, hvor vi skal fremme demokrati, likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Personalet skal være oppmerksomme på egne holdninger og atferd, både i forhold til oppførsel som kan virke krenkende og ved bruk av makt og tvang.

Personalet har i fellesskap jobbet med veilederen "Barns trivsel - voksens ansvar" som omhandler hvordan ansatte skal støtte barns sosiale utvikling og arbeide for å skape et godt psykososialt miljø som forebygger mobbing og krenkelser. Rutinen for psykososialt barnehagemiljø beskriver hvordan vi jobber for å fremme trivsel og et godt barnehagemiljø. Trivselssamtaler med barna gjennomføres hvert år. 

Barnehagen har  rutiner for å involvere foreldrene så snart som mulig, hvis vi mistenker at barnet ikke trives i barnehagen. Dere foreldre må også ta kontakt med og innvolvere barnehagen hvis deres barn gir uttrykk for misnøye, slik at man sammen kan ta tak i og jobbe med utfordringen på et tidlig tidspunkt.

Trondheim kommune har utarbeidet er strategidokument - STEIN, SAKS, PAPIR, som har fokus på å bygge sterke barnefellesskap.

steinsakspapir_strategidokument_02.07.2018 (1)