Tilsyn

Oppvekstkontoret godkjenner og fører tilsyn etter barnehageloven. Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktiviteter som kommunen utøver for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon på andre måter, for eksempel via brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Oppvekstkontoret minst en gang hvert fjerde år. Barnehagen får en rapport med frist for å lukke avvik og oppfølging av merknader.

Fra høsten 2013 blir alle tilsynsrapporter offentliggjort.

Ønsker du mer informasjon om kommunens praksis for godkjenning og tilsyn med barnehagene, gå inn på Trondheim kommune sine hjemmesider.

Gjennomført tilsyn på Stavsetmyra barnehage

Oppvekstkontoret:

Stavsetmyra barnehage hadde tilsyn fra Oppvekstkontoret i Trondheim kommune den 03.12.13. Tilsynet hadde særlig fokus på barnehagens årsplan og på samarbeidsutvalg/brukerråd og foreldreråd.

Fokusområde 1: Årsplanen

Barnehagen har årsplan for 2013-2014 som er vedtatt i barnehagens brukerråd i samsvar med barnehageloven §2. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. I kapittel 3 og 4 gis det føringer for årsplanens funksjon og innhold. I hht dette ser vi at årsplanen for Stavsetmyra barnehage har noen mangler.

Merknader:

1. Årsplanen mangler beskrivelse av fagområdene og progresjon. Dette må beskrives i neste års årsplan.

2. Årsplanen mangler plan for vurdering. Barnehagens plan for evaluering må innlemmes i årsplan, eventuelt med henvisning til hvor den er tilgjengelig.

Frist for retting: Ved ferdigstillelse av neste årsplan, senest 01.11.14.

Fokusområde 2: Samarbeidsutvalg og foreldreråd.

Merknader: Ingen.

Fokusområde 3: Opplysningsplikt og politiattest.

Merkander: Ingen.

20.10.14 ble det gitt skriftlig tilbakemelding til Oppvekstkontoret. "Progresjonsplan er utarbeidet og ligger på hjemmesiden under ÅRSPLAN, med egen link til Progresjonsplan for fagområdene.

Handlingsplan for evaluering er oppdatert og ligger ute på hjemmesiden under ÅRSPLAN med egen link til handlingsplan for evaluering."

21.10.14 mottok Stavsetmyra barnehage tilbakemelding fra Oppvekstkontoret om at avvik er rettet.

Miljøenheten:

Stavsetmyra barnehage hadde tilsyn 17.06.14 etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Tilsynet hadde fokus på:

1. Avviksbehandling og revisjon av rutiner jf§4 Interkontroll.

2. Kontroll av sikkerhet jg§14 Sikkerhet og helsemessig beredskap.

3. Smittevern og rutiner for lekevask jf§17 Smittevern.

Miljøenhetens konklusjon:

"Tilsynet viser at Stavsetmyra barnehage har etablert en interkontrollsystem med avvikssystem for oppfølging og forbedring av helse, miljø og sikkerhet jf forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Ledelsen ved barnehagen synes å ha et høyt ambisjonsnivå på sitt internkontrollarbeid. Miljøenheten har ingen merknader til hvordan denne delen av driften ivaretas i dag. Det ble gitt avvik på manglende skåldesperre på tappested på kjøkkenet. Miljøenheten ber om skriftlig bekreftelse innen 01.09.15 på at avvik er rettet."

Oras AS Trondheimsavdelingen var 13.08.14 og byttet batteri og montere skåldesikkert armatur på kjøkkenet. Avvik ble lukket 13.08.14, og dokumentsjon sent Miljøenheten i Trondheim kommune. 28.08.14 bekreftet Miljøenheten at de har mottat at avvik er lukket.