Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget for 2019 - 2020 består av:

Monica K. Fredriksen - Leder og foreldrerepresentant. monica_fredriksen@hotmail.com

Marie-Louise Tambo - Sekretær og foreldrerepresentant. tamboml@gmail.com

Tone Skavdal - representant personalet

Mona Sønsterud - nestleder og representant personalet

Øyvind Mittet - representant styret

Karina Saghaug - representant styret

Sissel T. Kolmannskog - daglig leder

Sidsel Kvamme - vara representant personalet

Britt Evy Aune - vara representant styret

 

Samarbeidsutvalget (SU) skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. SU skal først og frems ivareta samarbeidet mellom barnehagen og hjemmene og skal bestå av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, Hver gruppe skal være likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Representantene kan komme med råd og innspill og arrangere dugnader, temakvelder og andre arrangementer som kan skape kontakt mellom hjemmene og barnehagen.

Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges SU.

SU skal fastsette årsplanen for barnehagens pedagogiske virksomhet.

SU skal påpeke overfor eier og kan melde fra til tilsynsmyndigheten dersom barnehagen ikke drives  innenfor de rammene som gis av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.